Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10683
Nhan đề: Quy trình ghi sổ kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ giải trí vầu vòng
Tác giả: Thắng, Huỳnh Quang
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Công ty cổ phần
Dịch vụ giải trí
Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10683
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-HUYNH QUANG THANG-DTC141924.pdf977,03 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.