Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10703
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Gian
Tác giả: Lam, Quách Nhựt
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Khách hàng cá nhân
Vay vốn
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10703
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quach Nhut Lam.SVLV000913.pdf67,7 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.