Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10719
Nhan đề: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh An Giang
Tác giả: Tiên, Lê Thị Mỹ
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10719
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-LE THI MY TIEN-DTC141928.pdf1,18 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.