Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10720
Nhan đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại sản xuất GNC
Tác giả: Phương, Lê Thị Trúc
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Lương
Kế toán
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10720
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-LE THI TRUC PHUONG-DTC142310.pdf1,03 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.