Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10720
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại sản xuất GNC
Authors: Phương, Lê Thị Trúc
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Lương
Kế toán
Công ty tư nhân
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10720
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-LE THI TRUC PHUONG-DTC142310.pdf1.03 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.