Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10721
Nhan đề: Tìm hiểu và phân tích khả năng thanh toán tại công ty TNHH MTV đại lý Bảo hiểm nhân thọ Phúc Tâm Gia
Tác giả: Roh, Na Si
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Doanh nghiệp
Tài chính
Bảo hiểm nhân thọ
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10721
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NA SI ROH-DTC141919.pdf1,04 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.