Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10722
Nhan đề: Thực tập vị trí nhân viên kế toán thuế tại doanh nghiệp tư nhân cỏ may Châu Thành
Tác giả: Thi, Ngô Thanh
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Kế toán thuế
Công ty tư nhân
Nhân viên
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10722
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGO THANH THI-DTC142321.pdf469,81 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.