Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10723
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội - Phòng giao dịch Châu Phú
Tác giả: Tính, Nguyễn Hữu
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10723
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGUYEN HUU TINH-DTC142333.pdf1,22 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.