Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10729
Nhan đề: Quy trình mở và quản lý thẻ ghi nợ nội địa hdcard tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh - chi nhánh An Giang
Tác giả: Nương, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Thẻ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10729
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGUYEN THI NGOC NUONG- DTC141914.pdf1,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.