Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10747
Nhan đề: Tìm hiểu kế toán thu chi tiền mặt của công ty cổ phần Nam Việt
Tác giả: Dung, Trần Hoàng
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán
Kế toán tiền mặt
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10747
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRAN HOANG DUNG-DTC142238.pdf2,28 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.