Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10748
Nhan đề: Quá trình thu - chi tại công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ thứ ba
Tác giả: Nhân, Trần Thanh
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10748
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRAN THANH NHAN-DTC142299.pdf1,01 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.