Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10752
Nhan đề: Vận dụng quy trình cho vay khách hàng cá nhân trong giai đoạn lập hồ sơ đề nghị cho vay của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Linh, Trát Thị Mỹ
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Khách hàng cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10752
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRAT THI MY LINH-DTC141894.pdf766,47 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.