Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10753
Nhan đề: Tìm hiểu quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng của công ty cổ phần thế giới di động
Tác giả: Linh, Trương Kim
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Dịch vụ khách hàng
Bán hàng
Dịch vụ điện thoại di động
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10753
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-TRUONGKIMLINH-DTC141895.pdf1,26 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.