Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10762
Nhan đề: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Tư vấn Khoa học Công nghệ xây dựng Bách Hiệp
Tác giả: Giàu, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Công ty cổ phần
Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Doanh nghiệp;Tr. 1 - 60
Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm, vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong thực tế tại công ty; Đề ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10762
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48. Nguyen Thi Ngoc Giau.PDF1,47 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.