Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10766
Nhan đề: Kế toán mua hàng, bán hàng tại công ty TNHH thương mại - sản xuất Công Thảnh
Tác giả: Huỳnh, Võ Thị Diễm
Từ khoá: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Kế toán doanh thu
Quản trị doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Kế toán. DH15KT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10766
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DKT15KT1 - VO THI DIEM HUYNH - DKT141579.pdf681,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.