Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10767
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH ĐT XD TM Long Hưng
Tác giả: Thủ, Phạm Quốc
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DT7QT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10767
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DQT117547- phamquocthu-Ke toan xac dinh ket qua kinh doanh .pdf712,77 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.