Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10770
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh An Giang phòng giao dịch Phú Tân giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Linh, Huỳnh Thị Mỹ
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Khách hàng cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính ngân hàng.DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10770
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-HUYNH THI MY LINH-DNH141707.pdf465,13 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.