Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10773
Nhan đề: Thực tập nhân viên bán hàng tại trung tâm Viettel Phú Tân
Tác giả: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Công ty tư nhân
Nhân viên
Kinh doanh
Quản lí nhân sự
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DH15QT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10773
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15QT-NGUYEN THI MY DUYEN-DQT141767.pdf976,23 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.