Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10774
Nhan đề: Tình hình cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - chi nhánh An Giang 2015-2017
Tác giả: Phàm, Phạm Phi
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Tín dụng tiêu dùng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính ngân hàng.DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10774
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-PHAM PHI PHAM-DNH141727.pdf1,02 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.