Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10778
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch An Giang
Tác giả: Mai, Trần Thị Hoa
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi phí
Kế toán doanh thu
Công ty tư nhân
Du lịch
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Kế toán. DH15KT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10778
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-TRAN THI HOA MAI-DNH131867.pdf6,59 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.