Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10806
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Châu Đốc
Tác giả: Tuyền, Võ Thị Thanh
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính ngân hàng.DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10806
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-VO THI THANH TUYEN-DNH142166.pdf942,05 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.