Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10808
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH xây dựng Bá Tân
Tác giả: Hòa, Huỳnh Thị Kim
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10808
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.