Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10810
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách xã tại Ủy ban nhân thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
Tác giả: Như, Bùi Thị Bích
Từ khoá: Ngân sách
Quản lý ngân sách
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10810
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUI THI BICH NHU.pdf927,27 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.