Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10821
Nhan đề: Hoạt động kế toán hành chính sự nghiệp của trung tâm y tế huyện Phú Tân tỉnh An Giang
Tác giả: Tiên, Đỗ Thị Mỹ
Từ khoá: Kế toán
Kế toán hành chính sự nghiệp
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10821
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DO THI MY TIEN_DKT069321.pdf602,49 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.