Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10825
Nhan đề: Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Bảo Minh chi nhánh Phú Tân
Tác giả: Anh, Huỳnh Nguyễn Tú
Từ khoá: Hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10825
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUYNH NGUYEN TU ANH_DKT069213.pdf701,9 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.