Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10827
Nhan đề: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam tại Tịnh Biên tháng 4 năm 2015
Tác giả: Dung, Phan Thị
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10827
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7KT1-DKT117057-NGUYENTHINGOCDUNG-DOANHTHUCHIPHIXACDINHKETQUAKINHDOANH.pdf769,81 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.