Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10842
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân lương thực Trường Thọ
Tác giả: Hoàng, Võ Minh
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT7KT1
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10842
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7KT1-DKT117085-VO MINH HOANG-XAC DINH KET QUA KINH DOANH.pdf988,76 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.