Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10847
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Thu, Từ Thị
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Tiền gửi ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10847
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH - TU THI THU - DNH141740.pdf837,17 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.