Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10852
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh An Giang
Tác giả: Kha, Hồ Thị
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10852
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH- HO THI KHA-DNH142071.pdf947,38 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.