Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10855
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng
Tác giả: Ních, Néang Srây
Từ khoá: Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10855
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH_NEANG SRAY NICH_DNH141726.pdf827,41 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.