Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10859
Nhan đề: Quy trình cho vay phát triển kinh tế hộ gia đình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Hồng, Võ Thị Kim
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10859
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH_VO THI KIM HONG_DNH142063.pdf1,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.