Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10888
Nhan đề: Một số biện pháp hoàn thiện công tác marketing tại DNTN xăng dầu Lâm Tấn Thành
Tác giả: Phương, Nguyễn Thị
Từ khoá: Marketing
Quản trị doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10888
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI PHUONG_DKT069293.pdf576,95 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.