Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10896
Nhan đề: Phân tích và đánh giá tình hình cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Tân
Tác giả: Thảo, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10896
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI THU THAO_DKT069309.pdf564,55 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.