Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10906
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch Ceramic An Giang
Tác giả: Thảo, Phạm Thị Thu
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi phí
Giá thành sản phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10906
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thu Thao - MSSV DKT069311 - Lop DT2KTPT.pdf1,54 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.