Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10907
Nhan đề: Kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp điện nước Phú Tân
Tác giả: Linh, Phạm Thị Thùy
Từ khoá: Kế toán chi phí
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10907
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAM THI THUY LINH_DKT069264.pdf602,45 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.