Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10909
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp điện nước Chợ Mới, An Giang
Tác giả: Yến, Phan Kim
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi phí
Giá thành sản phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT2KTPT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10909
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAN KIM YEN_DKT069343.pdf1,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.