Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10949
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng giao dịch Thốt Nốt
Tác giả: Huy, Nguyễn Quốc
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 49
Tóm tắt: Phân tich hoạt động cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Phòng giao dịch Thốt Nốt; Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10949
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64. Nguyen Quoc Huy.pdf969,73 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.