Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11033
Nhan đề: Nâng cao nhận thức, hành động về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trường Đại học An Giang trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Thanh, Nguyễn Hồ
Hải, Nguyễn Chí
Từ khoá: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nhận thức
Sinh viên
Trường Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11033
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ho Thanh- Nguyen Chi Hai.NCKH00323.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,54 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.