Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11145
Nhan đề: Nhân viên kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần Dầu cá Châu Á
Tác giả: Lợi, Trần Ngọc
Từ khoá: Công ty cổ phần Dầu cá Châu Á
Nhân viên kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11145
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-TRAN NGOC LOI-DKQ141512.pdf605,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.