Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11146
Nhan đề: Nhân viên kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Ô tô Phúc Anh
Tác giả: Thư, Trần Thị Anh
Từ khoá: Công ty tư nhân
Nhân viên kinh doanh
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11146
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-TRAN THI ANH THU-DKQ141979.pdf720,62 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.