Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1126
Nhan đề: Một Vài Đặc Điểm Ngôn ngữ Của Thành Ngữ Gốc Hán Trong Tiếng Việt
Tác giả: Quốc, Hoàng
Từ khoá: Ngôn ngữ
Thành ngữ
Hán việt
Năm xuất bản: 2-Nov-2006
Tóm tắt: Khảo sát đặc điểm của thành ngữ gốc Hán trong tiếng Việt nhằm góp phần tìm hiểu mối quan hệ giữa văn hoá Hán và văn hoá Việt được thể hiện qua ngôn ngữ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1126
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdfLiên hệ với tác giả khi cần xem toàn văn845,1 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.