Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11262
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Long Xuyên
Tác giả: Giàu, Võ Thị Ngọc
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11262
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-VO THI NGOC GIAU-DNH141689.pdf873,81 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.