Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11273
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả sinh kế và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân trồng lúa xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Tác giả: Nam, Trần Nhật
Từ khoá: Lúa nước
Yếu tố khí hậu
Biến đổi khí hậu
Khía cạnh môi trường
Nông nghiệp
Sinh kế
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng diễn biến biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân trồng lúa ở xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Từ đó tìm ra giải pháp để ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu
Mô tả: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11273
Appears in Collections:KLTN - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Nhat Nam.SVLV001366.pdf22,07 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.