Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1130
Nhan đề: Bước Đầu Tìm Hiểu Truyện Kể Dân Gian Về Các Địa Danh ở Nam Bộ
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Truyện dân gian
Địa danh nam bộ
Nam bộ
Năm xuất bản: 27-Oct-2006
Tóm tắt: Tìm hiểu về vùng đất Nam bộ, nơi hình thành và lưu truyền những truyện kể dân gian giải thích nguồn gốc địa danh, phân loại những truyện kể địa danh Nam bộ thành các nhóm truyện khác nhau. Xác lập những đặc điểm thi pháp của truyện kể địa danh Nam bộ như cốt truyện, thời gian và không gian nghệ thuật, nhân vật
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1130
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf1,21 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.