Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11521
Nhan đề: Phật giáo Hòa Hảo trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang hiện nay
Tác giả: Thư, Đỗ Anh
Từ khoá: Tôn giáo
Phật giáo Hòa Hảo
Đời sống văn hóa
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Thông qua những đặc điểm tiêu biểu của Phật giáo Hòa Hảo trong quá khứ cũng như hiện tại, luận văn làm rõ những giá trị nhân văn của tôn giáo này, đồng thời đánh giá một cách đầy đủ về sự ảnh hưởng của PGHH đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang hiện nay.
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Văn hóa chuyên ngành Văn hóa học
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11521
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Do Anh Thu.LV00408.cap do 1.file.pdf2,42 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.