Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11522
Title: Nhận dạng thống kê bằng hàm phân biệt
Authors: Điền, Dương Phú
Keywords: Toán học
Xác suất thống kê
Thống kê
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày: Giới thiệu sự nhận dạng thống kê; Các hàm phân biệt đối với mật độ chuẩn; Hàm phân biệt tuyến tính; Thủ tục Pereeptron; Thủ tục sai số bình phương nhỏ nhất (MSE)
Description: Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Xác suất Thống kê
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11522
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Duong Phu Dien.LV00412.cap do 4. File.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn16.6 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.