Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11522
Nhan đề: Nhận dạng thống kê bằng hàm phân biệt
Tác giả: Điền, Dương Phú
Từ khoá: Toán học
Xác suất thống kê
Thống kê
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày: Giới thiệu sự nhận dạng thống kê; Các hàm phân biệt đối với mật độ chuẩn; Hàm phân biệt tuyến tính; Thủ tục Pereeptron; Thủ tục sai số bình phương nhỏ nhất (MSE)
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Xác suất Thống kê
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11522
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Duong Phu Dien.LV00412.cap do 4. File.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn16,6 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.