Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11644
Nhan đề: Kế toán ngân sách tại phòng thông tin văn hóa huyện Châu Phú
Tác giả: Huyền, Lâm Thị Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán ngân sách
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp. DT3KTCD
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11644
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3KTCD - Lam Thi Ngoc Huyen.pdf768,76 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.