Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11646
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH BVĐK Nhật Bản
Tác giả: Hiền, Lý Thị Thu
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Vốn
Bệnh viện đa khoa
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp. DT3KTCD
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11646
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3KTCD - Ly Thi Thu Hien.pdf1,62 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.