Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11655
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Vinh Phú
Tác giả: Mụi, Nguyễn Thị
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp. DTKT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11655
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DKT2-Nguyen Thi Mui.pdf1,19 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.