Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11687
Nhan đề: Khảo sát nhu cầu đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn phường Châu Phú B - Thành phố Châu Đốc
Tác giả: Giàu, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Đào tạo nghề
Thanh niên
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11687
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT6QT1-DQT105541- VU THI NGOC GIAU.pdf2,64 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.