Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1179
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ phối trộn Cu2(OH)3Cl trong thức ăn đến tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và sự tích lũy Vitamin E, Cu trong thịt fillet và gan của cá tra (Pangasius hypophthalmus)
Tác giả: Vinh, Vương Học
Từ khoá: Cá tra
Thủy sản
Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu gồm: Khảo sát các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi, So sánh tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng của cá không bổ sung và cá có bổ sung Cu2(OH)3Cl, và Khảo sát sự hấp thu Cu và biến đổi Vitamin E trong thịt fillet và gan cá tra của cá không bổ sung và cá có bổ sung Cu2(OH)3CL.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1179
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Primary fish samples.pdfPrimary fish samples23,25 kB  Download
Bao cao tom tat.pdfBao cao tom tat261,69 kB  Download
Bai bao DTCS.pdfBai bao DTCS569,75 kB  Download
VuongHocVinh.pdfKhảo sát ảnh hưởng nồng độ phối trộn Cu2(OH)3Cl trong thức ăn đến tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và sự tích lũy Vitamin E, Cu trong thịt fillet và gan của cá tra (Pangasius hypophthalmus)2,26 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.